english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

מאמרים

מאמרים בנושאים הסמכות לתקנים

ההתפתחויות הכלכליות של השנים האחרונות בכל התחומים יוצרים סביבת עבודה לא יציבה לכל הארגוניים, בין אם הם עוסקים בפעילות כלכלית או אחרת. לא ניתן היום לבסס תכניות על תחזיות, הערכות, הנחות שוק יציבות, הנחות סביבה עסקית ותפעולית יציבה , לבצע כמה חישובים ולקבוע תכנית עבודה לשנה, למחצית השנה ולפעמים אף לא לרבעון או לחודש. כיום ארגונים מחפשים ורוצים לבסס את החלטותיהם תוך התחשבות שוטפת בסיכונים הצפויים.


למה סיכונים? כי הסיכון הוא הגורם המוביל לחוסר היציבות וחוסר הביטחון בארגון. מיתון (mitigation) של הסיכון מונע השפעה קשה ואף פטאלית על ארגונים. היכולת לצפות סיכונים ולהתכונן אליהם היא מרכזית ברמת הארגון בכל גודל ובכל תחום עיסוק. הכנות לקראת אירוע בעל פוטנציאל סיכון, הכנת אלטרנטיבות פעולה שונות מבטיחים את ההצלחה של הארגון בעתיד הקצר והארוך.
להלן כמה נתונים על חשיבות יישום מערכת נהול סיכונים תאגידית (ERM) .

hadling risks diagram

התקן החדש ISO31000:1800 מטפל באופן יסודי בנושא נhהול סיכונים – ERM ומהווה אבן דרך עולמית בנושא.
ראה מאמר בנושא שהופיע ב- PECB-Insight בגליון יוני 2017: The standard ISO 31000 and Its Revision

 

>> לפרטים על קורס הסמכת ISO31000 Lead Risk Manager