english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

מאמרים

מאמרים בנושאים הסמכות לתקנים
ISO 31000 Course Risk Management

ההתפתחויות הכלכליות של השנים האחרונות בכל התחומים יוצרים סביבת עבודה לא יציבה לכל הארגוניים, בין אם הם עוסקים בפעילות כלכלית או אחרת. לא ניתן היום לבסס תכניות על תחזיות, הערכות, הנחות שוק יציבות, הנחות סביבה עסקית ותפעולית יציבה , לבצע כמה חישובים ולקבוע תכנית עבודה לשנה, למחצית השנה ולפעמים אף לא לרבעון או לחודש. כיום ארגונים מחפשים ורוצים לבסס את החלטותיהם תוך התחשבות שוטפת בסיכונים הצפויים.

מניעת שוחד ושחיתות בשרשרת האספקה והשירותים

הגלובליזציה והרצון להרחיב שווקים, גורמת לעסקים להרחיב יותר ויותר את הוצאתן של פעילויות שאינן בליבת העסקים לגורמי חוץ, המתמחים בטיפול בשווקים מקומיים.

יישום ISO37001 בארגון

כל מי שעשה או עושה עסקים יודע או שמע שכדי למכור לארגונים גדולים ובעיקר לממשלות, לחברות או למונופולים ממשלתיים לא די במוצר טוב, מותג טוב ומחיר טוב - אלא גם במה שנקרא "קשרים".