english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

מאמרים

מאמרים בנושאים הסמכות לתקנים
דרישות מקצועיות מסוקר איכות
להלן רשימה של נושאים מקצועיים שמומלץ לסוקר ארגונים, לפי תקני איכות למיניהם, להיות בקיא בהם. בהתאם ל ISO19011:2011 הנחיות לסקירת מערכות איכות (מלאים לכל התקנים):
 • הבנת המהות של תהליכים (ייצור, עבודה, עסקיים, שירות), ידע במדע ובטכנולוגיה הקשורים בניהול של פעילויות של התאוששות, בטיחות, התכוננות ומוכנות, תגובהו המשכיות של העסק או הארגון לסביבה ולאירועים המתרחשים סביבו.
 • שיטות יעילות לאיסוף מידע וניטורו
 • ניהול סיכונים במקרה של אירועים משבשים על ידי : חיזוי, מניעה, הגנה, הפגה, הגבה והתאוששות.
 • הערכת סיכונים : זיהויים, הערכתם, ניתוחם וזיהוי ההשפעה שלהם על: אנשים, נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים ועל הסביבה.
 • טיפול בסיכונים: בעזרת צעדים אדפטיביים, אקטיביים או תגובתיים.
 • שיטות ונוהגים לניהול אבטחה ורגישות מידע.
 • שיטות ונוהגים לאבטחה והגנה על אנשים
 • שיטות ונוהגים לאבטחה והגנה על נכסים.
 • שיטות ונוהגים למניעה , הרתעה ואבטחה ברמה הניהולית.
 • שיטות ונוהגים לניהול תקלות ומשברים לתגובה.
 • שיטות ונוהגים להמשכיות, התאוששות ומקרי חירום.
 • שיטות ונוהגים לניטור, מדידה ודיווח על רמת הביצועיים של הארגון , כולל תרגול ובדיקות של שיטות.
בנוסף לכך, על הסוקר להבחין, לאתר ולשים לב במהלך עבודתו לנקודות החשובות הבאות :
 • מיקוד בלקוח – בתהליכים הקשורים ישירות בלקוחות, ניטור ומדידה של שביעות רצון, תלונות, התנהגות וטיפול ואי הסכמות.
 • מנהיגות – תפקיד ההנהלה בנושאי האיכות להגברת ההצלחה של הארגון גם על ידי שיפור איכות הניהול והפעלת מודלים של הצטיינות
 • מעורבות אנשים, התחשבות בגורם האנושי ויכולותיו תוך שיפור ההדרכה והגברת המודעות שלו.
 • שימוש בגישה וניתוח תהליכיים, ניטור ובקרה וטיפול בסיכונים
 • גישה סיסטמתית להנהלה ולניהול - הגדרת הרציו מאחורי מערכת אבטחת האיכות הארגונית, התיעוד הנדרש על סוגיו וערכו, תכניות איכות וניהול תצורה.
 • שיפור מתמשך, חדשנות, לימוד
 • קבלת החלטות על בסיס עובדות, שימוש בטכניקות מוכחות של ניהול סיכונים, ביצוע מדידות וניטור של תהליכים, דרישות ניטור ומדידה של תהליכים, מכשירים, ניתוחי שורש סיבה, שימוש בסטטיסטיקה
 • אופיים התהליכי של מוצרים ושירותים.
 • יחסי תועלת הדדית עם ספקים דרך מערכת אבטחת האיכות ודרישות המוצר
הנ"ל תורגם מנספח 6A להנחיות 19011 ISO על ידי אדריאן הורודניצ'אנו