english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

מאמרים

מאמרים בנושאים הסמכות לתקנים
6 Sigma ISO9001 Integration

איכות הוא מרכיב מרכזי הכל ארגון, בין אם הוא מייצר מוצר או מספק שרות. ניהול האיכות הופך לכן למרכיב חשוב במקומו של הארגון בשוק, באופן בו הוא נתפס בשוק ובשביעות הרצון שהוא יוצר (או לא) אצל לקוחותיו.

יש מגוון רחב של מתודולוגיות כדי לנהל איכות וביניהן ISO9001 ו- 6σ) Six Sigma) יש שסבורים שאפשר להשתמש באחת מהן כדי להשיג תוצאות זהות, אך טענה זו רחוקה מן האמת – שכן הן למעשה משלימות אחת את השנייה.

 

Six Sigma

 

Six Sigma היא מתודולוגיה של שיפור תהליך המיועדת להקטין פגמים/תקלות/שגיאות ונטען כי מביאה להצלחה של פחות מ-3.4 תקלות למיליון יחידות ( אפשרויות לתקלות). במתודולוגיה זו נעשה שימוש בשיטת DMAIC – הגדר-מדוד-נתח-שפר-בקר/נטר .

 

ISO9001

משפחת תקני 9001ISO , עוסקת במגוון היבטים של ניהול האיכות בארגון, המיועדת להבטיח מילוי דרישות הלקוחות ובעלי העניין. 9001ISO הוא תקן לניהול מערכת אבטחת איכות, הדורש שלארגון תהיה מערכת בקרה וניטור ללא קביעה מה התהליכים הרצויים. התקן אינו מבחין בין תהליכים יעילים ללא יעילים, אך דורש קיום מערך שינויים ושיפורים מבוסס מתודולוגיית PDCA – תכנן-בצע-בדוק-פעל, שהוגדרה בזמנו על ידי "אבי בשורת האיכות" אדוארדס דמינג במחקריו ביפן.

 

ISO9001 מול Six Sigma

הנאמר לעיל מראה שאין התנגשות בין שתי המתודולוגיות, אלא להיפך יש כאן השלמה.
Six Sigma היא כלי מצוין לשפר תהליכים בארגון בצורה מושכלת על ידי ריכוז מאמצים בנקודות הבעייתיות. בעוד 9001ISO מהווה מערכת ניהול איכות שמבטיחה שמירה של תוצרי השיפורים של פרויקטים של Six Sigma וגם מאפשרת איתור מקומות בהם יש להפעיל פרויקטים כאלה לשם השגת יעדי הארגון.

מאמר זה הוא תקציר של מאמר מאת (Lorika Bina, Product Manager at PECB expert for Transport, Telecommunications and Energy (TTE.
לחץ כאן לקריאת המאמר המלא על אינטגרציה של 6Sigma עם ISO9001.