english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

כללי הרשמה לקורסים פרונטליים

תאור כללי

הקורסים מיועדים לאנשים בעלי רקע מקצועי רלוונטי לנושא התקן ומעוניינים לקבל הסמכה אישית כבודקים או מיישמים או מנהלים של התקן מגורם בינלאומי מוכר (Lead Manager Lead Auditor or Lead Implementer).

כל קורס הוא בן כ- 32 שעות אקדמיות בתוספת בחינת הסמכה באנגלית.

פרטים על הקורסים

באתר מופיעים פרטים על כל הקורסים הזמינים בין בצורה פרונטלית ובין בלימוד עצמי. לכל הקורסים מופיע פירוט לגבי מטרת הקורס, אוכלוסיית היעד, תוכן (סילבוס) הקורס, מתכונת התעודה והתנאים לקבלת תעודה ברמות שונות.
בקורסים פרונטליים מופיע תכנון מועדים ומקומות קיום הקורסים ומבחנים למספר חודשים קדימה.
הפרטים כוללים : מיקום הקורס, דרכי הגעה, מועדים מדויקים לקורס ולבחינה, שם המרצה .

לגבי קורסים בלימוד עצמי, אנא כנסו לדף המידע בנושא קורסים בלימוד עצמי.

הרשמה

לאחר בחירת הקורס והמועד, יש למלא טופס הרשמה ולשלם דמי הרשמה של 500 ₪ המבטיחים מקום בקורס הנבחר. אופן תשלום המקדמה: העברה בנקאית, כרטיס אשראי או בהמחאה שתשלח לכתובת החברה.
יש להשלים את התשלום המלא עבור הקורס עד 30 יום לפני תחילת הקורס .
ניתן לשלם את היתרה בהעברה בנקאית, בכרטיס אשראי (עד 6 תשלומים ללא רבית) או בהמחאה.

דמי ההרשמה נחשבים כחלק משתשלום.

מדיניות ביטולים

ביטול/שינוי על ידי החברה
 • במידה ולא יהיו מספיק נרשמים משלמים לקורס במועד הקובע, הקורס יתבטל והנרשמים יועברו למועד הבא.
 • שינוי של מיקום הקורס (כולו או חלקו) בטווח של עד 20 ק"מ מהמקום המקורי לא יחשב עילה לביטול הרשמה.
ביטול/שינוי על ידי הנרשם
 • נרשם שיבטל השתתפותו עד חודש לפני הקורס, תועבר המקדמה שלו לקורס הבא במידה וירצה בכך.
 • נרשם שלא שילם את יתרת התשלום עד חודש לפני פתיחת הקורס, דמי ההרשמה לא יוחזרו לו.
 • נרשם ששילם עבור הקורס וביטל עד שבוע לפני הקורס, יוחזר לו סכום של 50% מהתשלום.
 • נרשם ששילם וביטל פחות משבוע לפני תחילת הקורס לא יקבל החזר כלשהו.
 • מקרים חריגים ישקלו כל אחד לגופו.
 • ניתן לשלוח מחליף בעל רקע דומה לקורס.
כללי
 • לפני ההרשמה, מומלץ לקרוא בעיון את תנאי ההשתתפות המצוינים לעיל.
 • יש להצטייד בתקן המקורי באנגלית לקראת תחילת הקורס.
 • דמי ההשתתפות כוללים את כל חומרי הקורס, חמרי תרגול, תעודת השתתפות, מבחן הסמכה ותעודת הסמכה למשתתפים שעברו את המבחן .
 • חשוב: תנאי הבחינה הם בהתאם לכללי PECB .