english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

ISO9001 Lead Auditor Certification

קורס הסמכת סוקרים
ISO9001 Quality Management Systems

ISO9001 Quality Management System

About ISO9001:2015 Certification

אודות הסמכת ISO9001:2015

מטרת ההסמכה

הסמכת Lead Auditor of ISO9001:2015 מאפשרת לבעל התעודה לבצע סקרים פנימיים או חיצוניים של תקן זה בארגונים שאימצו את התקן, ובהתאם להנחיות ארגון ISO. לשם קבלת התעודה, יש לעבור קורס ומבחן של PECB. 

הקורס מקנה שליטה בתהליכי ביצוע סקר איכות בהתאם לתקן 2015:ISO9001 ובהתאם לנוהלי ISO להסמכה של ארגון, כמפורט בתקנים הכלליים לביצוע סקרים ISO19011 ,ISO17021 . הקורס יאפשר לבוגריו לפתח מיומנות נדרשת לביצוע סקרים של מערכת בקרת איכות כנדרש בתקן: ISO9001:2015 ולהבטיח שהארגון הנבדק פיתח את הכישורים והיכולות לתחזק את מערכת האיכות . התלמיד יתרגל יכולות אלה במהלך הקורס.

 

למי מיועד הקורס

  • מנהלי איכות
  • מבקרים פנימיים
  • מנהלי פרויקטים
  • אחראים על מערכות איכות
  • יועצים בנושאי איכות
  • מנהלי פרויקטים לקראת סקר איכות